Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն» Ծրագիր.

Մասնակցություն՝«Ուսումնական նյութերի ձայնագրություն»

Համակարգող՝Մարինե Մկրտչյան

Կոմիտասյան և արևմտահայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների վոկալ և գործիքային ձայնագրում։

Ծրագիր

1.Նէնի ըսիմ(Ա.Գ.Մեսումենց)-վոկալ

2.Նէնի ըսիմ(Ա.Գ.Մեսումեմց)-գործիքային(օկարինա)

3.Խորոտ էր կոլոտ էր(Կոմիտաս)-վոկալ

4.Ջան իման,ջան իման

5.Եկեք,տեսեք՝ծառն է ծաղկեր

6.Թագվոր,ինչ բերիմ քե նման

7.Մայրամ արախ բեր — Մեսումենց

8.Տէները Մելլար (կլոր պար) — Մեսումենց

9.Աղջիկ աղուոր մազ ունիս(պար) — Մեսումենց

10.Խաչին որ լուսնկան Լոս էր(անտունի) — Մեսումենց

11.Ես վերէն կու գայի — Մեսումենց

12.Եկէք պար մի բռնենք(Պարերգ) — Մեսումենց

13.Քելա Մարե — Կոմիտաս

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s