Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բարեկենդանյան ասիկներ.

Ահա եկավ հայոց ազգին օրերը,

Հանեցեք հիները, հագեք նորերը:

Բարեկենդան օրեր է,

Խելքս գլխես կորեր է…

Մտանք ի Բարեկենդան,

Կերթանք ի Զատիկ,

Իճապ մեկզմեկ է ինտո՞ր տի զատինք…

Պյարով էկավ մեր փեսեն,

Մեյ ոտ կարճ ի, մեյն հերկեն…

Տաղերըն կանչեք,

Սազերըն ածեք,

Ծափ տրվեք, պարեք:

Ակլատիզ, չվանը վիզ,

Եկավ մեզ հյուր’ կախվավ Երդիս։

Տատը գնաց շերեփը ձեռքին,

Պապը եկավ չոմբախն ուսին։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s