Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հոկտեմբրյան ծեսերի օրացույց

Խաղողածես

  • հոկտեմբեր 11՝ Հյուսիսային դպրոց — պարտեզ (2 խումբ) ժամ՝ 11:00
  • հոկտեմբեր 19՝ Քոլեջ՝ պարտեզիկներ (4 խումբ) ժամ՝ 11:00

Հացթխիկ

  • հոկտեմբեր 20՝ ժամ՝ 11:00՝ Ագարակ՝ Հյուսիսային դպրոց՝ 1 — ին դասարաններ (2 խումբ)
  • հոկտեմբեր 21՝ ժամ՝ 11:00՝ Ագարակ՝ Հյուսիսային դպրոց — պարտեզ (1 — ին խումբ)
  • հոկտեմբեր 25՝ ժամ՝ 11:00՝ Ագարակ՝ Հյուսիսային դպրոց — պարտեզ (2 — րդ խումբ)
  • հոկտեմբեր 31՝ ժամ՝ 11:00՝ Ագարակ՝ Քոլեջ՝ պարտեզիկներ (2 խումբ)
  • նոյեմբերի 2՝ ժամ՝ 11:00՝ Ագարակ՝ Քոլեջ՝ պարտեզիկներ (2 խումբ)
Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s