Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խաղողածեսը Քոլեջում

Գինու արարումը դեռ Նոյ նահապետի հետ է եկել և փոխանցվել հետագա սերունդներին և մենք, որպես կրող և շարունակող այն պարտադիր պահելով տալիս ենք մեր հետնորդներին։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s