Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Ազգային խաղեր» փաթեթ

Էրգյան Հովհաննես

_Էրգյան Հովհաննե՜ս

_Համե Բաթանես,
_Նանը փլավը եփելա՞ _Եփելա,եփելա,պուտուկներն էլ լցրելա,
_Ինձ մի պուտուկ կտա՞ս

_Շանը կտամ,չոբանին կտամ,քեզ մի դատարկ պուտուկ էլ չեմ տա։
_Բա ինչո՞վ գանք,որ տաս, _Զուռնա,դհոլով:
(Գնում են նվագելով)

_Էրգյան Հովհաննե՜ս

_Համե Բաթանես,
Նանը գաթան թխելա՞ _Թխելա,շատ,աստղերի չափ շատ,
_Բա ինչա՞ արել,

_Պահա տվել ինձ ու ասել,որ ուզեն չտամ,
_ Բա ինչո՞վ գանք,որ տաս,
_Երգելով արի,երգելով (Ինչ-որ երգ…) _Էրգյան Հովհաննես
_Համե Բաթանես

_Նանը լավաշը թխելա
_Թխելա,թոնիրը վառելա,ցախն էլ պրծելա,

_Դե արի գնանք ցախի,
_Կացին չունեմ,

_Կացին կտամ,
_Չվան չունեմ,

_ Չվան էլ կտամ,
_Է՜չվանը կարճ է,

_Դե որ կարճ է քաշենք թող երգրնա։
(Սկսում են քաշել միչև բաց թողնելը)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s